Công văn 1003/LĐTBXH-TL đề nghị xếp ngạch lương nghiên cứu viên chức ông Đặng Xuân Hảo thuộc

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1003/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn xếp lương

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

 

Trả lời công văn số 121/KHCNVN-TCCB ngày 13/02/2006 của quý Viện về việc đề nghị xếp ngạch lương nghiên cứu viên chức đối với ông Đặng Xuân Hảo thuộc Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/2003 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, thì thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các công ty nhà nước thuộc đối tượng áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại Nghị định trên.

Vì vậy, đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo các Công ty trực thuộc và Công t6y Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là công ty nhà nước độc lập thực hiện việc xếp lương theo đúng quy định tại Nghị định số 26/CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

Riêng đối với trường hợp của ông Đặng Xuân Hảo do có nhiều cống hiến và đã đến tuổi nghỉ hưu nên đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xếp lại lương theo đúng quy định nêu trên và cho hưởng chênh lệch bảo lưu để làm chế độ hưu.

Đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thực hiện việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Công văn 1210/TCHQ-GSQL ngăn chặn việc nhập khẩu phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu