Công văn 1038/TCHQ-GSQL thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải phòng
- Công ty TNHH VIETZEX
(xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 60/CV-VIETZEX ngày 5/3/2008 của Công ty TNHH VIETZEX phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ tại Chi cục Hải quan Đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan gửi kèm theo đây công văn số 60/CV-VIETZEX dẫn trên, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra cụ thể vụ việc, đối chiếu với các quy định hiện hành về điều kiện được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại, Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 và công văn số 4619/TCHQ-GSQL ngày 2/10/2006 của Tổng cục Hải quan để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo kèm theo đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 751/LĐTBXH-LĐTL chế độ đối với công nhân, nhân viên xây dựng công trình thủy điện