Công văn 10430/BTC-ĐT tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 10430/BTC-ĐT
V/v tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng   

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 5871/BGTVT-QLXD ngày 08/8/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng; sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1413/BXD-KTXD ngày 17/7/2008; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng, nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, Bộ Tài chính nhất trí với Bộ Giao thông vận tải, trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng, cho phép chủ đầu tư được sử dụng dự toán chi phí xây dựng bổ sung được tạm duyệt và hợp đồng nguyên tắc (hoặc phục lục hợp đồng nguyên tắc) làm cơ sở tạm ứng và tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- KBNN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Công văn 2862/TCT-TS Công ty phát triển nhà Lê Vũ đề nghị không hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất mà được nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước