Công văn 105TCT/PCCS chính sách ưu đãi thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:105 TCT/PCCS
V/v c/s ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH ĐTTM Tràng Tiền

Trả lời công văn số 421/TTPL-TC-KT ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Công ty TNHH ĐTTM Tràng Tiền hỏi về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3 Điều 41 Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác quy định: "Lợi nhuận của Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên được phân phối theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc thành viên góp vốn".

Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc sử dụng thu nhập còn lại sau khi đã nộp các loại thuế hoặc được miễn, giảm là do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc thành viên góp vốn của Công ty tự quyết định.

2. Tại điều 2 Mục I Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: "Cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài dự án đầu tư vào ngành, nghề, địa bàn kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư, còn có hoạt động kinh doanh vào các ngành, nghề, địa bàn kinh doanh khác thì phải theo dõi hạch toán riêng phần thu nhập chịu thuế của ngành, nghề, địa bàn kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư với phần thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh vào các ngành, nghề, địa bàn kinh doanh khác để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng theo đúng các mức thuế suất quy định đối với từng ngành, nghề, địa bàn mà cơ sở có kinh doanh".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên. Công ty có ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư và các ngành nghề không được hưởng ưu đãi đầu tư thì phải tách riêng từng ngành, nghề để xác định phần thu nhập được hưởng ưu đãi đầu tư và phần thu nhập phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 104TCT/PCCS chứng từ thu tiền thuê đất của Ban Quản lý khu công nghệ cao