Công văn 1072/BTP-TTTH ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của ngành Tư pháp 2008

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1072/BTP-TTTH

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Trưởng Thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và chuẩn hoá quy trình công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch với các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng là một trong các mục tiêu tại Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2008. Đồng thời cũng là một nhiệm vụ cần nỗ lực thực hiện trong Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008.

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trên, trước mắt ngay trong tháng 5/2008, Bộ sẽ cấp hộp thư điện tử dạng xxx@moj.gov.vn và hướng dẫn sử dụng cho tất cả các cơ quan thi hành án trên toàn quốc. Giai đoạn tiếp theo sẽ cấp và hướng dẫn sử dụng cho Chấp hành viên, mục tiêu đến hết năm 2008, chấp hành viên, cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án đều có thư điện tử để gửi, nhận thông tin.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu, Bộ yêu cầu các Trưởng Thi hành cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số công việc sau:

1. Báo cáo tình hình kết nối internet băng thông rộng cho các đơn vị thuộc địa phương mình theo yêu cầu tại Công văn số 1509/THA-HCTHTV ngày 15/10/2007 về việc tổ chức kết nối Internet cho Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Báo cáo theo hướng dẫn như Mẫu số 1 đính kèm công văn này.

2. Phân công cán bộ tiếp nhận và quản lý, sử dụng hộp thư điện tử do Bộ cấp cho các đơn vị tại địa phương mình. Thông tin về cán bộ được phân công tiếp nhận, quản lý, sử dụng hộp thư thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 2.

Trưởng Thi hành án dân sự, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành triển khai, thực hiện ngay và gửi công văn báo cáo về Cục Thi hành án dân sự (Phòng Hành chính - Tổng hợp- Tài vụ) trước ngày 25/4/2008.

Các thông tin cần giải đáp, đề nghị liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tài vụ, Cục Thi hành án dân sự (đồng chí Hoàng Thế Anh - chức vụ: Phó trưởng Phòng - điện thoại: 04.7346187, di động: 0983061799).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thi hành án dân sự;
- Lưu: VT, Trung tâm tin học.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

MẪU SỐ 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾT NỐI INTERNET
(Kèm theo Công văn số 1072/BTP-TTTH ngày 11/4/2008)

I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ KẾT NỐI INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG (ADSL)

STT

Tên đơn vị (1)

Nhà cung cấp (2)

Gói dịch vụ (3)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

...

 

 

 

 

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA KẾT NỐI

STT

Tên đơn vị

Lý do (4)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

...

 

 

 

Chú thích:

Ghi rõ và đầy đủ tên Thi hành án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tên các đơn vị thi hành án cấp dưới của tỉnh, thành phố trược thuộc Trung ương, ví dụ: Thi hành tỉnh, thành phố X; Thi hành án thành phố/thị xã Y; Thi hành án quận/ huyện Z.

Ghi tên của nhà cung cấp dịch vụ kết nối, ví dụ: Viettel hay VDC, FPT...

Cung cấp tên gói dịch vụ trong hợp đồng ký với nhà cung cấp, ví dụ: Mega VNN đối với nhà cung cấp là VDC hoặc MegaME, Mega NET. với nhà cung cấp là FPT…

Nêu rõ lý do vì sao chưa kết nối để Bộ có phương án hỗ trợ.

 

MẪU SỐ 2

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ
(Kèm theo Công văn số 1072/BTP-TTTH ngày 11/4/2008)

STT

Họ tên

Chức vụ và công việc đang đảm nhận

Điện thoại

Đơn vị công tác (1)

Mức độ sử dụng tin học (2)

Đăng ký hình thức hỗ trợ, tập huấn (3)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

Ghi rõ và đầy đủ tên Thi hành án cấp tỉnh/thành phố và tên các đơn vị Thi hành án cấp dưới của tỉnh/thành phố, ví dụ: Thi hành tỉnh/thành phố X; Thi hành án thành phố/thị xã Y; Thi hành án quận/ huyện Z.

Đánh dấu X nếu biết sử dụng internet để tìm kiếm, khai thác thông tin và đã biết sử dụng thư điện tử của nhà cung cấp nào đó gửi nhận thư điện tử. Bỏ trống nếu chưa biết sử dụng.

Bộ dự kiến:

- Cung cấp hộp thư, gửi tài liệu, đĩa CD hướng dẫn sử dụng trực quan, dễ hiểu và hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp qua điện thoại, Cổng thông tin điện tử của Bộ cho các cán bộ được phân công quản lý, sử dụng hộp thư điện tử.

- Cung cấp hộp thư, tập huấn, hướng dẫn sử dụng internet và thư điện tử tập trung nếu nhiều đơn vị yêu cầu.

Đánh dấu X nếu đăng ký tập huấn sử dụng. Bỏ trống nếu chọn phương án nhận tài liệu và hỗ trợ thông qua điện thoại, Cổng thông tin điện tử.

Công văn 2343/VPCP-KTTH tổ chức lễ công bố ngày "Thương hiệu Việt Nam"