Công văn 10738/BGDĐT-GDTX bổ sung, điều chỉnh CV 6508/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 12 GDTX cấp THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10738/BGDĐT-GDTX
V/v bổ sung, điều chỉnh công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008 hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 12 GDTX cấp THPT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và đào tạo

Ngày 22 tháng 7 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6508/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 12 GDTX cấp THPT. Tuy nhiên, còn có một số vấn đề trong Khung phân phối chương trình kèm theo công văn nói trên chưa được rõ ràng, hợp lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo bổ sung, điều chỉnh một số vấn đề, cụ thể sau đây:

1. Môn Vật lý:

1.1. Về thời lượng: thời lượng dành cho bài tập nằm trong số tiết lý thuyết. Tùy theo thực tế, GV vận dụng thực hiện cho phù hợp với đối tượng người học và điều kiện tổ chức dạy học ở cơ sở.

1.2. Về nội dung:

- Bổ sung nội dung: “Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số” vào mục 5, Chương I; “Âm cơ bản và họa âm” vào mục 4, Chương II (những đặc trưng vật lý của âm); “Cấu tạo hạt nhân. Khối lượng hạt nhân” vào mục 1, Chương VII.

- Điều chỉnh nội dung Chương III thành 3 mục cụ thể như sau:

+ Mục 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều. Các mạch điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp;

+ Mục 2: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất. Truyền tải điện năng. Máy biến áp;

+ Mục 3: Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha.

2. Môn Sinh học:

Bổ sung bài “Điều hòa hoạt động gen” vào nội dung của Chương I, phần V.

3. Môn Ngữ văn:

- Bổ sung bài “ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc  - Phạm Văn Đồng” vào mục Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài của điểm 1 (Văn bản văn học), Mục III (Văn học).

- Sửa dấu “-“ của hai dòng “Kiểm tra học kỳ I” Kiểm tra học kỳ II” ở trang 19 của Bảng phân phối chương trình GDTX cấp THPT (gửi kèm công văn 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008, thành hai mục “V” và “VI”;

- Dòng thứ 3 (trên xuống), trang 21 đã in “Trong cả năm học có 12 tiết kiểm tra” nay được sửa thành “Trong cả năm học có 14 tiết kiểm tra”

4. Môn Lịch sử:

Phần lịch sử Việt Nam: bỏ bài kiểm tra 1 tiết tại Chương II (Việt Nam từ năm 1930-1945). Bổ sung bài kiểm tra 1 tiết vào Chương IV (Việt Nam từ 1954 – 1975).

5. Môn Địa lý:

5.1. Bổ sung số tiết dành cho Địa lý các vùng kinh tế: 12 tiết;

5.2. Điều chỉnh lại thời lượng ôn tập và kiểm tra như sau:

- Ôn tập học kỳ II: 01 tiết;

- Kiểm tra giữa học kỳ II: 01 tiết

Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo bổ sung, điều chỉnh bảng phân phối chương trình 12 GDTX cấp THPT chi tiết để các cơ sở giáo dục thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Cục KT và KĐCLGD;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Hoàng Minh Luật

 

Công văn 11164/BCT-XNK mẫu chữ ký mẫu S của Campuchia