Công văn 1094/TTg-DK chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1094/TTg-DK
V/v chỉ định thầu một số gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3638/DKVN-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Công nghiệp (công văn số 3301/BCN-NLDK ngày 17 tháng 7 năm 2007) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5431/BKH-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007) về việc chỉ định thầu một số gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chỉ định thầu 03 gói thầu: EPC giàn WHP DH-02 và đường ống nội mỏ; EPC kết nối (Tie-in) 03 giếng ngầm phía Bắc; dịch vụ quản lý đề án (Projectt Management) và miễn Bảo lãnh dự thầu 03 gói thầu khi tiến hành đấu thầu các gói thầu giàn khoan và mua đầu giếng thuộc gói thầu số 34, 35 và 56 nêu tại công văn trên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5431/BKH-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007, thực hiện các thủ tục chỉ định thầu và miễn bảo lãnh dự thầu đối với các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Th. (16b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh