Công văn 1102-TCT/NV3 miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1102-TCT/NV3

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1102 TCT/NV3 NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện dân lập Triều An,

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 63/BVTA-CV ngày 15/01/2001 của Công ty TNHH Bệnh viện dân lập Triều An về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định theo dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT: Căn cứ điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, điểm 1.a Thông tư số 49/2000/TT-BTC ngày 31/5/2000 của Bộ Tài chính; Quyết định 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được làm cơ sở thực hiện Luật thuế GTGT, thì:

Máy móc, thiết bị loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp theo dự án đầu tư thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Bệnh viện dân lập Triều An liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, đối chiếu số thiết bị do Công ty nhập khẩu tại tại tờ khai hàng nhập khẩu số 25493/NKD/KV1 ngày 04/12/2000 và số 27201/NKD ngày 19/12/2000 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh với Danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu số máy móc thiết bị do Công ty nhập khẩu tạo tài sản cố định theo dự án đầu tư không nằm trong Danh mục này thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về thuế nhập khẩu:

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1998 Bộ Tài chính, thì: máy móc, thiết bị nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phải nằm trong danh mục máy móc, thiết bị phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ), phương tiện vận chuyển dùng đưa đón công nhân đã được cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư xác nhận. Nhà đầu tư phải đăng ký với cơ quan Hải quan cửa khẩu, nơi nhập khẩu các máy móc thiết bị phương tiện vận tải này để cơ quan Hải quan cửa khẩu thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu cho các cơ sở khi thực tế nhập khẩu.

- Đối với 03 mặt hàng xe đẩy thuốc, xe chở bình ôxy, xe giỏ chở bông băng y cụ nằm ngoài Danh mục đã được cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư xác nhận, thì khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định (theo mức thuế suất hiện hành).

- Căn cứ Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; tham khảo Chú giải hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, thì: mặt hàng tủ đựng thuốc gắn bánh xe lăn (tên chuyên dùng: xe đẩy thuốc dùng trong bệnh viện), giá để bình ôxy gắn trên bánh xe (tên chuyên dùng: xe chở bình ôxy dùng trong bệnh viện), giỏ đựng bông băng có gắn bánh xe (tên chuyên dùng: xe giỏ chở bông băng y cụ dùng trong bệnh viện) thuộc nhóm mã số 94029010, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bệnh viện dân lập Triều An được biết và thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Công văn 1346/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô nguyên chiếc đã qua sử dụng nhập khẩu