Công văn 11164/BCT-XNK mẫu chữ ký mẫu S của Campuchia

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11164/BCT-XNK
V/v mẫu chữ ký mẫu S của Campuchia

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Vụ Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan)

Bộ Công Thương gửi kèm theo đây bản sao tên cán bộ, mẫu chữ ký và mẫu dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu S của Campuchia để thực hiện thoả thuận giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam.

Xin thông báo để quý Tổng cục biết để tiện phối hợp công tác.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hồ Quang Trung

 

 

Công văn 302/BXD-KTXD Điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước HCM - GĐ 1 và các gói thầu dự án xây dựng Đại lộ đông tây