Công văn 1123/TCT/CS miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1123/TCT/CS

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1123 TCT/CS NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ TNDN CHO DNNN CHUYỂN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 465 CT/CN-QN ngày 21/2/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về miễn giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 13 của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần có quy định: "Doanh nghiệp cổ phần hoá được hưởng những ưu đãi như sau:

Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Trường hợp những doanh nghiệp không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) trong 2 năm liên tiếp kể từ sau khi chuyển sang hoạt động theo Luật Công ty".

Căn cứ theo quy định trên trường hợp doanh nghiệp có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước nhưng trước đó doanh nghiệp đã được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh giải quyết miễn giảm thuế theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP thì doanh nghiệp sẽ được hưởng các mức ưu đãi về thuế theo ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Công văn 2178/TC/TCT tính thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung