Công văn 1124/TTg-QHQT hợp tác với Đức xây dựng tuyến tầu điện ngầm số 2 tại Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1124/TTg-QHQT
V/v hợp tác với Đức xây dựng tuyến tầu điện ngầm số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3957/BKH-KTĐN ngày 3 tháng 6 năm 2008), đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3632/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 6 năm 2008) về việc hợp tác với CHLB Đức xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp tác với CHLB Đức xây dựng tuyến tầu điện ngầm số 2 trong Dự án Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 452/VPCP-QHQT ngày 6 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hợp tác tích cực với phía CHLB Đức để triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 4601/VPCP-KTTH nguồn vốn thực hiện D/a Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Móng Cái-Mông Dương