Công văn 11304/CT-TTHT chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11304/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK Vĩnh Thuật Phát
19 Đặng Dung, P. Tân Định, Q. 1

 

Trả lời văn thư ngày 29.10.2007 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng.

Hàng hóa xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được kê khai khấu trừ, hoàn thuế đầu vào phải có đủ các điều kiện và thủ tục sau:

+ Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu;

+ Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng;

+ Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, thời hạn hợp đồng là một năm và giao hàng làm nhiều đợt theo đơn đặt hàng qua fax hoặc điện thoại, nếu số lượng, giá trị hàng hóa thực xuất phù hợp với hợp đồng đã ký đồng thời đảm bảo đủ các điều kiện và thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu thì Công ty được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CCT Q.1
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Công văn 6404/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn để đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình cho địa phương