Công văn 1159/VPCP-KTTH nguồn vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ Lý

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1159/VPCP-KTTH
V/v nguồn vốn cho D/a đầu tư XD tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ Lý.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 917/BKH-KTĐP< ngày 13 tháng 02 năm 2008 về việc đầu tư tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ Lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ lý thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 768/TTg-CN ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Nam Định thực hiện Dự án (đoạn Mỹ Lộc-Phủ Lý) trong kế hoạch từ năm 2009 theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: CN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 1170/VPCP-CN đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3, Hà Nội