Công văn 1169/VPCP-V.II giải quyết khiếu nại của Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1169/VPCP-V.II
V/v giải quyết khiếu nại của Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn số 1419/BTC-TCHQ ngày 31/01/2008) về việc xin giải quyết khiếu nại của Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về giải quyết khiếu nại của Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam theo hướng: phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập khẩu hàng cấm, buộc tái xuất hàng vi phạm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.II (3b).ĐH.17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 1159/VPCP-KTTH nguồn vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Phủ Lý