Công văn 1170/VPCP-CN đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3, Hà Nội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:1170/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8528/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2007) và ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 250/BXD-KTQH ngày 15 tháng 02 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm thuộc Vành đai 3, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 250/BXD-KTQH ngày 15 tháng 02 năm 2008) về phương án thiết kế trắc dọc đi cao trên cầu cạn (kể cả đoạn đi qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia) thuộc Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch-Bắc hồ Linh Đàm, đường vành đai 3, thành phố Hà Nội, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương quyết định phê duyệt Dự án đầu tư theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban QL dự án Thăng Long (Xóm 2, đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Công văn 1781/TCT-ĐTNN miễn giảm thuế TNDN