Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1497/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7373/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án " Cải thiện đời sống cho người dân địa phương ở trong và ngoài Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, góp phần quản lý rừng bền vững", do Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí là 347.655 USD (trong đó viện trợ không hoàn lại là 280.555 USD, vốn đối ứng là 67.100 USD).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt, ký văn kiện Dự án với nhà tài trợ; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện (Vườn quốc gia Xuân Sơn, Viện Đào tạo quản lý và kinh doanh quốc tế) triển khai, thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA, bảo đảm Dự án đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

Công văn 5827/VPCP-QHQT Chủ tịch UBND Hồ Chí Minh đi nước ngoài