Công văn 1200/BXD-KTXD Đơn giá công tác làm mặt đường đá dăm thâm nhập nhựa

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1200/BXD-KTXD
V/v: Đơn giá công tác làm mặt đường đá dăm thâm nhập nhựa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đường sông Miền Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 280 ĐSMN ngày 12/5/2008 của Tổng Công ty Đường sông Miền Nam về Đơn giá công tác làm mặt đường đá dăm thâm nhập nhựa; Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đơn giá công tác làm mặt đường đá dăm thâm nhập nhựa được tính toán trên cơ sở giá vật liệu, mức hao phí về mức tiêu hao nhựa thâm nhập, nhân công và máy thi công và các khoản chi phí theo tỷ lệ như trong văn bản số 280 ĐSMN ngày 12/5/2008 là phù hợp. Vì vậy, việc áp dụng đơn giá mặt đường đá dăm thâm nhập để duyệt điều chỉnh dự toán chi phí tại Quyết định số 2514/QĐ - BGTVT ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm căn cứ thanh toán là phù hợp với quy định.

Tổng Công ty Đường sông Miền Nam căn cứ vào hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Bộ Giao thông vận tải;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Công văn 2941/TCHQ-GSQL xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc động vật vào Liên bang Nga