Công văn 1210/TCHQ-GSQL ngăn chặn việc nhập khẩu phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1210/TCHQ-GSQL
V/v: Ngăn chặn việc nhập khẩu phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH AMBYS 

 

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn yêu cầu giám sát, phát hiện sản phẩm phụ tùng xe máy giả mạo một số nhãn hiệu (nêu tại công văn số 23-06/AM-CV ngày 10/3/2006 của Công ty, là đại diện SHCN cho chủ sở hữu nhãn hiệu HONDA và các nhãn hiệu khác), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có thông tin cho phép cơ quan hải quan có thể phát hiện và kịp thời ngăn chặn đúng các lô hàng là phụ tùng xe máy nhập khẩu mang các nhãn hiệu nêu tại công văn dẫn trên mà không được phép của chủ sở hữu, đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan hải quan để thực hiện các việc sau đây:

1. Cung cấp thông tin chi tiết mô tả nhãn hiệu, cách nhận biết phân biệt giữa sản phẩm mang nhãn hiệu hợp pháp & hàng giả mạo nhãn hiệu của Công ty, phương pháp che dấu, cách đóng gói, hãng vận chuyển, tuyến đường thường vận chuyển, tên loại phụ tùng xe máy thường bị làm giả v.v…

2. Cung cấp rõ tên, địa chỉ (đầu mối liên hệ), số Fax, điện thoại di động hoặc đường dây nóng để kịp thời phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra, xác định tình trạng pháp lý ngay khi lô hàng nhập khẩu có nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện;

3. Cam kết bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo đơn yêu cầu giám sát, phát hiện hàng giả mạo nhãn hiệu trong trường hợp hàng hóa bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và phối hợp hiệu quả với cơ quan hải quan nhằm kịp thời ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ sở hữu đã được pháp luật Việt Nam bảo hộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 3234/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu