Công văn 12137 TC/CST xác nhận để thực hiện chính sách thuế để đăng kiểm chất lượng xe gắn máy dưới 50cm3

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12137 TC/CST
V/v Xác nhận thực hiện chính sách thuế để đăng kiểm chất lượng  xe gắn máy dưới 50cm3

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Hiệp hội xe đạp - xe máy Việt Nam

 

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3792/VPCP-CN ngày 6 tháng 8 năm 2003 của công văn số 5334/VPCP-CN ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp đăng kiểm chất lượng và quản lý xe gắn máy dưới 50cm3, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận điều kiện thực hiện chính sách thuế theo quy định hiện hành cho các doanh nghiệp như sau:

1. Bộ Tài chính xin gửi Bộ Giao thông Vận tải (Cục Đăng Kiểm) Danh sách các doanh nghiệp (theo Phục lục 1, Phụ lục 2 đính kèm), đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ra thông báo thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ xe hai bánh gắn máy và hạn ngạch nhập khẩu động cơ năm 2002 để Bộ Giao thông Vận tải (Cục Đăng Kiểm) tiến hành đăng kiểm chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy dưới 50cm3 nhập khẩu trước ngày 1 tháng 1 năm 2003.

2. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp loại xe hai bánh gắn máy dưới 50cm3 từ bộ linh kiện động cơ nhập khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2003 đến ngày 6 tháng 8 năm 2003: Căn cứ điểm 3 công văn số 13193 TC/TCT ngày 4 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) thực hiện việc xác nhận cho các doanh nghiệp để Bộ Giao thông Vận tải (Cục Đăng kiểm) làm căn cứ đăng kiểm chất lượng; cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 (xác định rõ doanh nghiệp bị truy thu hay được hoàn thuế nhập khẩu).

- Doanh nghiệp đã thực hiện theo đúng kế hoạch nộp số thuế phải truy thu năm 2001.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xử lý kịp thời.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY ĐÃ ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH RA THÔNG BÁO  THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ NĂM 2002
(Kèm theo công văn số 12137TC/CST ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính)

I. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Công ty LD Vina Siam

2. Công ty VMEP

3. Công ty LD sản xuất phụ tùng ô tô xe máy (GMN)

4. Công ty Hon Da Việt Nam

5. Công ty LD chế tạo xe máy Lifan Việt Nam

6. Công ty LD Vinasiam

7. Công ty LD Việt Nam Suzuki

8. Công ty TNHH Yamaha

II. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước

9. Công ty TNHH T&T

10. Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải (TMT)

11. Công ty TNHH sản xuất lắp ráp động cơ, xe gắn máy (Phạm Tú)

12. Công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ (Gelimex Đà Nẵng)

13. Công ty TNHH Thủy sản

14. Công ty TNHH xe máy Đô Thành

15. Công ty thương mại dịch vụ XNK Hải Phòng

16. Công ty điện máy Hải Phòng

17. Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ

18. Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vinagimex)

19. Công ty TNHH sản xuất xe máy và cơ điện lạnh

20. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kho vận Hải Phòng

21. Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ phụ tùng và lắp ráp ô tô xe máy - Lisohaka

22. Công ty hỗ trợ phát triển công nghệ - Detech

23. Công ty TNHH Đức Phương

24. Công ty cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định

25. Công ty TNHH thương mại Nam Thịnh

26. Công ty TNHH xe và máy FMC

27. Công ty thương mại tổng hợp Hương Thành

28. Công ty TNHH cơ khí tổng hợp Tây Đô

29. Công ty XNK nông sản và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

30. Công ty TNHH Duy Thịnh

31. Công ty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lộc

32. Công ty sản xuất XNK công nghiệp Phú Yên

33. Công ty TNHH thương mại Hoàng Chung

34. Công ty TNHH Bắc Sơn

35. Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung

36. Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoa Lâm

37. Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành

38. Công ty TNHH Lý Hồng King

39. Công ty quan hệ quốc tế đầu tư - sản xuất (Ciri)

40. Công ty thiết bị nghe nhìn Nam Định

41. Công ty cổ phần xe máy - điện máy Phương Đông

42. Công ty thiết bị vật tư nông sản

43. Công ty XNK Quảng Ninh

44. Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải.

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU  BỘ LINH KIỆN ĐỘNG CƠ THEO THÔNG BÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo công văn số 12137TC/CST ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp

Hạn ngạch (chiếc)

I. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Công ty Ld Vina Siam

2. Công ty VMEP

3. Công ty Hon Da Việt Nam

4. Công ty Ld chế tạo xe máy Lifan Việt Nam

II. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước:

5. Công ty TNHH Bắc Sơn

6. Công ty TNHH T&T

7. Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải (TMT)

8. Công ty TNHH sản xuất lắp ráp động cơ, xe gắn máy (Phạm Tú)

9. Công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ (Gelimex Đà Nẵng)

10. Công ty TNHH xe máy Đô Thành

11. Công ty thương mại dịch vụ XNK Hải Phòng

12. Công ty điện máy Hải Phòng

13. Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ

14. Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vinagimex)

15. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kho vận Hải Phòng

16. Công ty TNHH Hoàng Huy

17. Công ty TNHH Hùng Hưng

18. Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ phụ tùng và lắp ráp ô tô xe máy - Lisohaka

19. Công ty hỗ trợ phát triển công nghệ - Detech

20. Công ty TNHH Đức Phương

21. Công ty kinh doanh sản xuất ô tô xe máy (Hanamoto)

22. Công ty sản xuất XNK công nghiệp Phú Yên

 

13.000

13.000

5.000

5.000

 

5.000

13.000

13.000

13.000

13.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

15.000

5.000

 

 

Công văn 2322/VPCP-V.1 hoạt động của hai cửa hàng miễn thuế nội thành