Công văn 1233/TCT-CS tiền đặt cọc vỏ bình gas

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1233/TCT-CS
V/v: tiền đặt cọc vỏ bình gas

Hà Nội, ngày 26 tháng  03  năm 2008

 

Kính gửi:  Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3077/CV-DK-TCKT ngày 12/11/2007 của Công ty một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn xử lý chi phí vỏ bình gas và tiền đặt cọc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và tại điểm l, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình ga của khách hàng; theo hợp đồng ký với khách hàng, hàng năm, doanh nghiệp sẽ khấu trừ 10% số tiền đặt cọc thì khoản tiền khấu trừ 10% này được tính vào doanh thu hàng năm của doanh nghiệp. Việc phân bổ chi phí vỏ bình ga được thực hiện theo nguyên tắc chi phí phải phù hợp với doanh thu, cụ thể là khi kết chuyển từ khoản tiền đặt cọc vào doanh thu, công ty phải tiến hành phân bổ chi phí theo tỷ lệ tương ứng

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế