Công văn 1238/TCT-CS tính phạt chậm nộp tiền thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1238/TCT-CS
V/v tính phạt chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 7687/CT-QLN ngày 23/11/2007 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việc tính phạt chậm nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn đổ nợ vào chương trình Quản lý nợ.

Theo điểm 3.1 công văn số 4847/TCT-KK ngày 20/11/2007 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục NSNN, thời gian khoá sổ thuế và thời gian gửi một số báo cáo thống kê thuế hướng dẫn thì thời gian khoá sổ thuế (Khoá chức năng nhập hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, các quyết định, thông báo,…) là ngày 10 tháng sau tháng quy định người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế, riêng đối với tờ khai quý thì thời gian khoá sổ là ngày 10 của tháng thứ hai của quý sau quý phải nộp tờ khai thuế.”. Như vậy, thời gian đổ nợ vào chương trình quản lý nợ sau khi khoá sổ thuế được rút ngắn so với quy định trước đây để có thời gian cho bộ phận quản lý nợ đôn đốc, theo dõi.

2. Về xác định ngày nộp tiền thuế.

-Tại Điều 44 Luật quản lý thuế quy định: “4.Trong thời hạn tám giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước.”

- Tại Điều 46 Luật quản lý thuế quy định ngày đã nộp thuế được xác định là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản…

Theo đó, việc chuyển tiền của người nộp thuế từ cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn thuộc trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại…theo quy định của Luật quản lý thuế.

Việc ghi ngày trên chứng từ nộp thuế và lệnh chuyển tiền có sai lệch, Tổng cục sẽ có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp khắc phục.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 39/BXD-KTTC hướng dẫn chi phí giám sát thi công công trình xây dựng của Tổng thầu chìa khoá trao tay