Công văn 1259/TM-KH-ĐT miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2004 của Cty Vĩ Hạn đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1259/TM-KH-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 của Cty Vĩ Hạn đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Quốc tế Vĩ Hạn
(Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam)

 

Trả lời công văn số 178/TTr-CT ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Công ty Quốc tế Vĩ Hạn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2004;

Căn cứ Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất, trong đó có huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ các Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4 tháng 5 năm 2000, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh Mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Công ty Quốc tế Vĩ Hạn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu nuôi thủy sản (trong nước chưa sản xuất được) để nuôi trồng thủy sản trong năm 2004 với trị giá nhập khẩu Khoảng 237.340 USD. Danh Mục cụ thể như phục lục đính kèm. Danh Mục này nằm trong phạm vi của kế hoạch nhập khẩu năm 2004 đã được Sở thương mại - Du lịch tỉnh Quang Nam duyệt tại văn bản số 62/TM-XNK ngày 17 tháng 2 năm 2004.

Chủng loại nguyên liệu nhập khẩu nuôi trồng thủy sản phải thuộc Danh Mục được phép nhập khẩu và sử dụng tại Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2 tháng 5 năm 2001 số 18/2002/QĐ-BTS ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Bộ Thủy sản về thức ăn, hoá chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

2. Công ty Quốc tế Vĩ Hạn chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu do Công ty sản xuất tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, không miễn thuế với nguyên liệu đưa ra các cơ sở khác để gia công nuôi trồng. Nguyên liệu sản xuất nhập khẩu miễn thuế tuyệt đối không được nhượng bán. Cuối năm Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Thương mại việc nhập khẩu nguyên liệu miễn thuế nêu trên.

Văn bản này có hiệu lực đến 31 ngày 12 tháng 2004.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Công văn 2763/VPCP-QHQT mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Hồ Chí Minh