Công văn 128/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 09/2008/TT-BXDlắp đặt đường ống cấp nước sạch Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 128/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi : Viện Nghiên cứu Rau quả

Trả lời văn bản số 166/VRQ-TCHC ngày 7/7/2008 của Viện Nghiên cứu Rau quả đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD cho gói thầu Xây dựng và lắp đặt đường ống cấp nước sạch Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch – Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo các điều khoản điều chỉnh giá đã ký kết trong hợp đồng. Đối với gói thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ có hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh, thì được điều chỉnh, bổ sung theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Đối với gói thầu Xây dựng và lắp đặt đường ống cấp nước sạch Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch – Viện Nghiên cứu Rau quả, nếu được điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Văn bản số 1551/BXD-KTXD thì chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu là chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng. Trường hợp, giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố thì lấy theo giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Viện Nghiên cứu Rau quả căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Công văn 2410/BNV-CQĐP trả lời đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau