Công văn 1291/TCT-PCCS hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1291/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế Kiên Giang

Trả lời công văn số 138/CT-THDT ngày 27/02/2007 của Cục thuế Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì Công ty TNHH Năm Nhỏ đầu tư xây dựng công trình phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nếu đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định trên thì Công ty TNHH Năm Nhò được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Kiên Giang biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1498/TCHQ-PC thực hiện NQ Quốc hội