Công văn 1295/TCT-PCCS thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1295/TCT-PCCS
V/v: Tthuế GTGT đối với hoa hồng đại lý

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2685/CT-TTr2 ngày 07/7/2006 và công văn số 3631/CT-TTr2 ngày 14/9/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về thuế đối với hoạt động đại lý của Công ty TNHH Xuyên Á, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định:

Các cơ sở bán hàng đại lý theo giá quy định của chủ hàng, hưởng hoa hồng không phải nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng phải có đủ điều kiện sau:

+ Có hợp đồng bán đại lý trong đó quy định rõ: hoa hồng được hưởng, giá bán theo quy định của bên giao đại lý.

+ Hóa đơn lập cho hàng hóa bán đại lý đúng quy định tại Thông tư này.

+ Việc thanh toán tiền hàng và hoa hồng đại lý được thực hiện từng đợt sau khi đã hoàn thành việc bán số lượng hàng hóa nhất định.

Các cơ sở bán hàng đại lý nếu không đủ điều kiện trên thì phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho hàng hóa bán đại lý áp dụng như trường hợp hàng hóa mua đứt, bán đoạn.

Trường hợp của Công ty TNHH Xuyên Á làm đại lý bán ôtô cho Công ty ôtô Mekong và Công ty liên doanh Mercedes – Benz Việt Nam trên cơ sở hợp đồng đại lý, không xuất hóa đơn bán ôtô giao cho khách hàng do ôtô được chuyển thẳng từ Công ty ôtô Mekong và Công ty liên doanh Mercedes – Benz Việt Nam đến cho khách hàng (theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý) nhưng trực tiếp thực hiện việc thu tiền của khách hàng và xuất hóa đơn về tiền hoa hồng được hưởng đối với Công ty ôtô Mekong và Công ty liên doanh Mercedes – Benz Việt Nam thì Công ty TNHH Xuyên Á không phải tính và nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Xuyên Á;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách Thuế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1291/TCT-PCCS hoàn thuế GTGT