Công văn 1298/TCT-PCCS khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1298/TCT-PCCS
V/v:  Khấu hao tài sản cố định

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20273 CT/HTr ngày 18/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế:

"Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b. Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c. Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành".

Tại Điểm 6 Điều 9 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hướng dẫn: "Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt; doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Lâm mua ngôi nhà số 33 ngõ 58 Vũ Trọng Phụng với tổng giá trị là 760.000.000 đồng trong hợp đồng không tách riêng quyền sử dụng đất và giá trị của căn nhà. Đến tháng 8 năm 2006, Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Lâm thuê phá nhà cũ và xây mới lại toàn bộ căn nhà thì Công ty chỉ được tính khấu hao giá trị nhà trên toàn bộ chi phí bỏ ra xây dựng mới (nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Lâm;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1299/TCT-PCCS trả lời chính sách thuế