Công văn 1299/TCT-PCCS trả lời chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1299/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 322/CT-QD ngày 05/3/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn về giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 10, Mục I, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cho thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo quy định của Chính phủ để cho thuê lại, giá tính thuế là giá cho thuê chưa có thuế GTGT, trừ giá thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước".

Trường hợp Công ty cổ phần hữu hạn phát triển Khu công nghiệp Đài Tín (được Nhà nước cho thuê đất) ký hợp đồng cho một số doanh nghiệp thuê lại đất đã lập hóa đơn xác định giá tính thuế GTGT chưa trừ giá thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn trên và đã kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế, các doanh nghiệp thuê lại đất đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT thì không thực hiện việc điều chỉnh lại theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

 

 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1295/TCT-PCCS thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý