Công văn 1307 TCT/DNK xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1307 TCT/DNK
V/v Xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời Công văn số 247/CT-QLDN số 2 ngày 20/4/2004 của Cục thuế xin ý kiến đói với trường hợp Công ty TNHH Tuấn Linh có được xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập hay không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục thuế kiểm tra tình hình thực tế nếu Công ty TNHH Tuấn Linh đảm bảo các điều kiện sau đây thì Công ty TNH Tuấn Linh thuộc đối tượng được xét miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập theo quy định của Luật thuế TNDN:

- Có tư cách pháp nhân riêng biệt và hoạt động độc lập.

- Thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ.

- Không phải trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thành viên sáng lập có số vốn góp cao nhất của Công ty TNHH Tuấn Linh trước đây chưa từng là chủ hộ kinh doanh cá thể, DNTN hoặc là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của Công ty TNHH thành lập trước đây trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố, hoạt động cùng ngành nghề đã giải thể hoặc đang còn hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 1364/BXD-QLN Xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản