Công văn 1309TCT/TS giá tính thu các khoản từ đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309 TCT/TS
V/v giá tính thu các Khoản từ đất

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2766/CT-THDT ngày 30/3/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc áp giá nhà đất thu các khoản liên quan tới nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các Công ty kinh doanh nhà ở được nhà nước giao đất để kinh doanh phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thành phố quy định. Cho nên khi Công ty kinh doanh nhà thực hiện bán nhà thì về nguyên tắc giá bán nhà (giá kinh doanh) phải vừa bảo đảm bù đắp chi phí (trong đó có chi phí về nộp tiền sử dụng đất), vừa thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, vừa phải có lãi. Theo nguyên tắc đó thì trừ trường hợp các Công ty kinh doanh nhà phải thực hiện bán nhà cho các đối tượng chính sách theo hình thức trợ giá do UBND thành phố quyết định, còn các trường hợp khác không thể bán nhà với giá thấp hơn giá do UBND thành phố quy định (chưa kể giá đất do UBND tỉnh quy định áp dụng trước ngày 1/1/2005 chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá đất thực tế chuyển nhượng trên thị trường tại cùng thời điểm).

Do đó, Điểm 5c, công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005 hướng dẫn: “Nhà ở của các Công ty kinh doanh nhà ở bán ra... không được thấp hơn giá nhà, đất do UBND tỉnh, thành phố quy định áp dụng tính các khoản thu liên quan tới nhà đất thời điểm năm 2004” là để khống chế việc ghi hoá đơn bán nhà không đúng với giá bán thực tế, không chỉ nhằm chống thất thu các khoản thu từ đất mà còn để chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh nhà. Ngoài ra, thông qua thu các khoản từ đất nếu phát hiện công ty kinh doanh nhà ghi hoá đơn bán nhà không phù hợp thì cơ quan Thuế còn có thể thực hiện biện pháp kiểm tra, ngăn chặn để chống thất thu ngân sách nhà nước.

2. Theo Điểm 5c, công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005 thì các khoản thu liên quan đến nhà đất (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) do Công ty kinh doanh nhà ở bán ra được thực hiện như sau:

- Trường hợp các Công ty kinh doanh nhà ở đã ký hợp đồng mua bán nhà đất với người mua nhà và xuất hoá đơn bán nhà trước ngày 1/1/2005 (loại hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành) người mua nhà nộp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính trước 1/1/2005 và trong năm 2005 thực hiện nộp tiền thì áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hoá đơn bán nhưng không được thấp hơn giá quy định tại bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ tại từng thời điểm xuất hoá đơn năm 2004, cụ thể là: Đối với những hoá đơn bán nhà trước 1/7/2004 không thấp hơn giá nhà đất do UBND thành phố quy định áp dụng tại thời điểm tương ứng trước 1/7/2004; Đối với những hoá đơn bán nhà từ thời điểm 1/7/2004 đến 31/12/2004 không thấp hơn giá nhà đất do UBND thành phố quy định áp dụng tại thời điểm tương ứng từ 1/7/2004 đến 31/12/2004.

- Trường hợp mua bán nhà xuất hoá đơn từ ngày 1/1/2005 đến nay thì áp dụng giá tính các khoản thu từ nhà đất theo quy định hiện hành.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn, chỉ đạo Phòng thu lệ phí trước bạ và các Chi cục Thuế thực hiện kiểm tra thu các khoản từ đất và lệ phí trước bạ theo đúng quy định./.

 

 

K/T TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3986/TCT-PCCS lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005