Công văn 1335/TCHQ-GSQL xuất khẩu sản phẩm gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất khẩu sản phẩm gia công.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 46/CV/XNK ngày 27/02/2007 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên đề nghị được tiếp tục xuất trả sản phẩm gia công lá thuốc lá thuộc hợp đồng gia công số HY-STL2005-12 ngày 07/12/2005 cho đối tác nước ngoài, tiếp theo công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 07/02/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đăng ký các hợp đồng mới gia công lá thuốc lá giữa Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên ký với Công ty HENRIDA INTERNATIONAL TRADING LIMITED HK để kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến hợp đồng gia công số HY-STL2005-12 ngày 07/12/2005; các trường hợp khác vẫn làm thủ tục hải quan bình thường

2. Trong khi chờ xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến hợp đồng gia công số HY-STL2005-12 ngày 07/12/2005 cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên.

Trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu sản phẩm gia công lá thuốc lá, các đơn vị Hải quan có liên quan (hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng trong đó chú trọng đến nội dung gia công như điều kiện thanh toán, giao nhận hàng hóa, lý do gia công lại…) để xác định chính xác sản phẩn lá thuốc lá nhập khẩu thuộc hợp đồng gia công số HY-STL2005-12 ngày 07/12/2005.

3. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên sớm hoàn thành việc thanh khoản hợp đồng gia công lá thuốc lá còn tồn đọng theo qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị Hải quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ,
Thanh tra Tổng cục, Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Website TCHQ ;
- Công ty CP XNK Hưng Yên (thay trả lời);
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

 

Công văn 895/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp