Công văn 1342/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn cụ thể nội dung mục 5 của TTLT 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1342/LĐTBXH-KHTC
V/v Hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V như sau:

1. Về việc thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp kinh phí

- Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp danh sách và kinh phí thực hiện chế độ một lần gửi về Cục Người có công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định.

- Cục Người có công có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và kinh phí thực hiện chế độ một lần của các địa phương, tổng hợp gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) kèm theo Công văn đề nghị cấp kinh phí chi trả chế độ một lần của các địa phương để tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí cho địa phương.

2. Quyết toán kinh phí

Thực hiện theo hướng dẫn về quyết toán nguồn kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương phối hợp thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng kịp thời và thanh quyết toán kinh phí theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Người có công (để thực hiện);
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Công văn 6436/TCHQ/KTTT hướng dẫn nội dung giá tính thuế