Công văn 1347/LĐTBXH-LĐTL Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1347/LĐTBXH-LĐTL
V/v Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây

Trả lời Công văn số 24/ĐN-VTKTNN ngày 07/4/2008 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”.

Như vậy, Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây đã giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa.

Trường hợp Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tây không đủ điều kiện cổ phần hóa, phải điều chỉnh sang hình thức sắp xếp khác nếu không bố trí được việc làm đối với người lao động thì giải quyết chế độ thôi việc, mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tây;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 1342/LĐTBXH-KHTC Hướng dẫn cụ thể nội dung mục 5 của TTLT 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC