Công văn 1365/BXD-QLN Xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1365/BXD-QLN
V/v: Xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vincom

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 273/2008/CV-BPC-CVJSC ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Công ty Cổ phần Vincom về việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Việc xây dựng hệ thống các sàn giao dịch bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước hoàn thiện cơ cấu thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương thành lập và xây dựng sàn giao dịch bất động sản theo ý kiến đề xuất của Công ty nhằm công khai và minh bạch các hoạt động giao dịch bất động sản, góp phần thiết thực vào việc lành mạnh thị trường bất động sản

2/ Để có sự thống nhất chung về mô hình tổ chức và hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản và nhận được sự giúp đỡ, tư vấn về mặt chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và Thị trường bất động sản (đơn vị trực thuộc Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản) như đề nghị của công ty. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và Thị trường bất động sản để có ý kiến thống nhất về việc triển khai xây dựng Sàn giao dịch bất động sản.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty được biết và triển khai thực hiện để Sàn giao dịch bất động sản được sớm đưa vào hoạt động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Công văn 4334/TCHQ-KTTT thuế GTGT hàng tạo TSCĐ