Công văn 1367/TTg-VX vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt Quỹ đầu tư phát triển đô thị Hồ Chí Minh

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập Tự do Hạnh phúc
******

Số: 1367/TTg-VX

V/v Vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

- Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài chính;

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã Hội tại công văn số 2659/LĐTBXH-TL ngày 27 tháng 7 năm 2007 về việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Quỹ đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt để làm căn cứ xếp lương đối với viên chức quản lý.

2. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Quỹ đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:

Như trên;

Thủ tướng CP, PTT: Nguyễn Sinh Hùng;

Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị tp. Hồ Chí Minh;

VPCP: BTCN, các PCN: Ngyuyễn Quốc Huy,

Trần Quốc Toản, Website CP;

Các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH;

Lưu: VT, VX (3) AT 18

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Công văn 411TCT/NV5 thuế hợp đồng cung cấp dịch vụ