Công văn 1373/BXD-HĐXD Trả lời đề nghị điều chỉnh thiết kế cụm nhà ở cao tầng P.11, Q. 6, HCM

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1373/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời về đề nghị điều chỉnh thiết kế cụm nhà ở cao tầng P.11, Q. 6, TP HCM.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Him Lam.

Công ty Cổ phần Him Lam có văn bản số 233/TT-2008 ngày 30/6/2008 xin ý kiến Bộ Xây dựng về một số điều chỉnh trong thiết kế cụm nhà ở cao tầng tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần Him lam (trước đây là Công ty TNHH Thương mại Him Lam) là chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Cụm nhà ở cao tầng tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 296/BXD-KSTK ngày 22/02/2008, gồm chung cư lô A cao 11 tầng, phía dưới là 1 tầng hầm; các chung cư lô B và lô C mỗi chung cư gồm 2 khối nhà 21 tầng và 2 khối nhà 25 tầng, phía dưới là 2 tầng hầm. Kết cấu chịu lực chính của công trình là hệ cột, dầm, sàn kết hợp với các vách cứng bê tông cốt thép đổ tại chỗ; móng sử dụng cọc ép bê tông cốt thép đối với chung cư lô A, cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đối với các chung cư lô B và lô C... Thiết kế cơ sở được lập theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND quận 6, TP Hồ Chí Minh, phê duyệt tại Quyết định số 3547/QĐ-UBND-QLĐT ngày 25/12/2007.

Theo giải trình của chủ đầu tư tại văn bản số 233/TT-2008 ngày 30/6/2008, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng công trình, chủ đầu tư kiến nghị một số điều chỉnh trong thiết kế các khối nhà thuộc các chung cư lô B và lô C như sau: Điều chỉnh mở rộng diện tích phòng ngủ, giảm diện tích lôgia của các căn hộ; điều chỉnh vị trí các phòng và sân vườn của các căn hộ thuộc tầng trên cùng các khối nhà; điều chỉnh chiều cao thông thuỷ 2 tầng hầm từ 3,0m thành 3,5m...

Do việc điều chỉnh thiết kế như giải trình trên của chủ đầu tư không trái với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND quận 6, TP Hồ Chí Minh, phê duyệt tại Quyết định số 3547/QĐ-UBND-QLĐT ngày 25/12/2007, không làm thay đổi giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở đã được thẩm định, nên căn cứ Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ thì việc điều chỉnh do chủ đầu tư quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo đúng quy định, đảm bảo an toàn công trình.

Ngoài nội dung trên, những nội dung khác trong thiết kế cơ sở vẫn thực hiện theo văn bản số 296/BXD-KSTK ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TP HCM;
- Sở QHKT TP HCM;
- UBND quận 6, TP HCM;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Liên

 

Công văn 0259 TM/XNK danh mục hàng tiêu dùng xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu