Công văn 1377/CP-QHQT công tác chuẩn bị nhằm xúc tiến chương trình hợp tác và đầu tư Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ)

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1377/CP-QHQT
V/v: Công tác chuẩn bị nhằm xúc tiến các chương trình hợp tác và đầu tư với Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ)

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ,Giáo dục và Đào tạo, Bưu chính viễn thông,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính 

 

Xét đề nghị của Bộ khoa học và Công nghệ (công văn số 332/BKHCN-CNC ngày 4 tháng 10 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5423 BKH/ĐTNN ngày 26 tháng 8 năm 2002 về việc triển khai các công tác chuẩn bị tiếp theo nhằm thu hút việc hợp tác và đầu tư của Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ khoa học và Công nghệ thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chuẩn bị tốt cho việc thu hút đầu tư trực tiếp của tập đoàn Intel tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trước mắt, Bộ tập trung chỉ đạo việc hoàn chỉnh, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về khu công nghệ cao (trong đó gồm cả các chính sách áp dụng thí điểm cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc) và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ thông tin trình Chính phủ phê duyệt;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các đề án tranh thủ sự hỗ trợ của Intel về đạo tạo nhân lực công nghệ thông tinh.

2. Bộ Bưu chính - Viễn thông xây dựng các đề án hợp tác với Intel về các lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng viễn thông của Việt Nam.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu và kiến nghị các chính sách đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua, nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Intel vào Việt Nam.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 5377/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế