Công văn 1382/TCT-TS lệ phí trước bạ nhà ở hộ gia đình, cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1382/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2771/CT-THDT ngày 05/03/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về lệ phí trước bạ nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2007.

Trường hợp, hộ gia đình, cá nhân có tài sản là nhà ở thuộc đối tượng không phải nộp quy định tại Khoản 2(b), Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP đã nộp lệ phí trước bạ trước ngày Thông tư số 02/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không thực hiện thoái trả.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1384/TCT-ĐTNN hạch toán chi phí mua Thẻ hội viên sân gôn và phí chơi gôn