Công văn 1383/TCT-DNK truy thu thuế kinh doanh xe ô tô tải cũ ghi giá bán thấp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1383/TCT-DNK
V/v: Truy thu thuế đối với kinh doanh xe ô tô tải cũ ghi giá bán thấp

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 061205/CV-CT ngày 05/12/2006 của Công ty TNHH Tân Việt Phát, công văn số 359/VNSG/TCKT ngày 21/12/2006 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn kiến nghị về việc áp giá tính lệ phí trước bạ để truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải đã qua sử dụng, do giá thành tính lệ phí trước bạ một số loại xe chưa được điều chỉnh kịp thời nên quá cao so với giá bán thực tế của công ty vì vậy số thuế tính truy thu theo giá tính lệ phí trước bạ lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải đã qua sử dụng vi phạm về giá bán theo quy định tại điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

Thuế GTGT truy thu được tính theo hướng dẫn tại công văn số 2220 TCT/NV6 ngày 19/6/2003 của Tổng cục Thuế và công văn số 3470 TCT/NV6 ngày 16/9/2002 của Tổng cục Thuế.

2. Về thuế thu nhập kinh doanh:

Thuế TNDN truy thu được tính ấn định bằng thuế suất thuế TNDN nhân với thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế được tính bằng tỷ lệ % trên giá tính lệ phí trước bạ. Cục Thuế căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh ô tô tải cũ trên địa bàn để xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu bình quân, hoặc căn cứ vào tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương đã thực hiện kê khai tính thuế đúng quy định để làm cơ sở tính thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp áp dụng giá ấn định để tính thuế. Căn cứ vào số thuế TNDN tính ấn định và số thuế TNDN đã kê khai để xác định số thuế truy thu thêm.

Việc tính truy thu thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn trên đây áp dụng đối với các trường hợp kiểm tra tính số thuế từ năm 2006 trở về trước và các trường hợp cơ quan thuế đã kiểm tra tính số thuế truy thu theo hướng dẫn trước đây nhưng cơ sở kinh doanh khiếu nại theo đúng quy định về thời hạn, tình tự giải quyết khiếu nại. Các trường hợp đã kiểm tra và truy thu không có khiếu nại thì không giải quyết hồi tố./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Công ty Tân Việt Phát
- Công ty VINACONEX SG
- Vụ pháp chế
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 1382/TCT-TS lệ phí trước bạ nhà ở hộ gia đình, cá nhân