Công văn 13921/BTC-TCHQ thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13921/BTC-TCHQ
V/v: Thời hạn nộp thuế XK dầu thô

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Thương mại dầu khí Petechim
(70A Bà Huyện Thanh Quan – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 8434/TMDK-TCKT ngày 29/08/2007 của Công ty Thương mại dầu khí Petechim – Tổng công ty dầu khí Việt Nam về đề nghị xem xét thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 22/8/2007 Bộ Tài chính có công văn số 11273/BTC-CST hướng dẫn thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô. Theo đó, thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô là 35 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Về đề nghị của Công ty được tiếp tục áp dụng thực hiện thời hạn nộp thuế theo Thông tư 48/2001/TT-BTC là 35 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu dầu thô. Vấn đề này, Bộ Tài chính xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu, xem xét khi xây dựng thông tư hướng dẫn đối với hoạt động dầu khí.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty thương mại dầu khí Petechim – Tổng công ty dầu khí Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT
, TCHQ .

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 4264/TCT-KK kê khai, nộp thuế GTGT cơ sở hạch toán phụ thuộc