Công văn 1460/LĐTBXH-LĐVL bổ sung đối tượng áp dụng NĐ 41/2002/NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1460/LĐTBXH-LĐVL
V/v bổ sung đối tượng áp dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 1/4/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp liên tịch với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

Ngày 28/5/2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2825/VPCP-ĐMDN của Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 683/TLĐ ngày 14/5/20025 bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đối với các doanh nghiệp nhà nước do các tổ chức chính trị-xã hội quản lý. Sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2356/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18/7/2002 về bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 (kèm theo công văn và ý kiến của các cơ quan có liên quan).

Ngày 10/2/2003 Văn Phòng Chính Phủ đã có công văn số 40/VPCP-ĐMDN về thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP Sau khi có ý kiến phản ánh của các Bộ (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội tại cuộc họp ngày 13/2/2003, về một số vướng mắc khi triển khai thực hiện giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn số 600/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 3/3/20023, tại điểm 1 của công văn có nội dung đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung đối tượng được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể (kèm theo công văn).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thuộc các tổ chức chính trị-xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp và triển khai thực hiện như đề nghị tại công văn số 2356/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18/7/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Bộ quản lý ngành kinh tế-kỹ thuật của ngành nghề kinh doanh chính quyết định ./.

 

 

TL/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Công văn 2311/VPCP-QHQT bổ sung mục tiêu kinh doanh của CTLD AMARA SAIGON