Công văn 1491/LĐTBXH-TL tiền lương đối với người lao động doanh nghiệp FDI

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1491/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mía Đường Bourbon Tây Ninh

 

Trả lời công văn DG/02/04/13 ngày 18/4/2002 của Công ty Mía Đường Bourbon Tây Ninh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thực hiện Điều 4. Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/6/1999 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo các Quyết định nói trên, kể từ ngày 01/7/1999 trở đi, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải chuyển đổi mức lương tối thiểu và các mức lương khác của lao động Việt Nam làm trong doanh nghiệp quy định bằng Đô la Mỹ sang tiền Đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển đổi quy định tại Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH nêu trên và ghi trong hợp đồng lao động mức lương bằng tiền Đồng Việt Nam (bỏ mức lương ghi bằng Đô la Mỹ).

Việc người lao động không đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng lao động về việc thay đổi mức lương từ Đô La Mỹ sang tiền Đồng Việt Nam là không đúng quy định của nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Đặng Như Lợi

 

Công văn 1400TCT/NV1 khấu trừ thuế Giá trị gia tăng