Công văn 15/BXD-PC xin ý kiến hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 15/BXD-PC
V/v: quản lý dự án ĐTXDCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Phúc đáp văn bản số 9342/CV-ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) về việc xin ý kiến hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật Xây dựng, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP Thông tư số 02/2007/TT-BXD và hướng dẫn tại văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/06/2007 của Bộ Xây dựng. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do Tập đoàn TKV làm chủ đầu tư và áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì Tập đoàn TKV có thể giao cho Công ty tư vấn quản lý dự án (là đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV) hoặc Ban quản lý dự án trực thuộc Tập đoàn TKV thực hiện chức năng quản lý dự án. Công ty tư vấn quản lý dự án hoặc Ban quản lý dự án có thể được giao đồng thời quản lý nhiều dự án trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc: được người quyết định đầu tư chấp thuận; bảo đảm Điều kiện năng lực theo quy định; từng dự án phải được quản lý, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời sau khi kết thúc dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu áp dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung

 

Công văn 2294/LĐTBXH-BVCSTE Thực hiện QĐ 19/2004/QĐ-TTg Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang lang, bị xâm phạm tình dục và LĐ nặng