Công văn 1549 TCHQ/KTTT hoàn thuế NV1, hàng SXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1549 TCHQ/KTTT
V/v hoàn thuế NVL hàng SXXK

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên
(129 Bis Lý Chiêu Hoàng - Q6. TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 36/2004/CVD/TCTty ngày 28 tháng 2 năm 2004 về thủ tục hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh nhưng sau đó tìm được thị trường xuất khẩu nên dùng số nguyên vật liệu này sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Tiết g Điểm 1 Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên vật liệu, vạt tư này vào sản xuất hàng xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thuộc đối tượng được hoàn lại thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) tương ứng với phần nguyên, vật liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu.

Thủ tục, hồ sơ để xét hoàn lại thuế được quy định tại Tiết g Điểm 1 Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC nêu trên, đồng thời phải có chứng từ thanh toán theo hướng dẫn tại công văn số 240 TC/TCT ngày 19 tháng 1 năm 2000 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

2. Trường hợp số thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu được hoàn trả đã nộp vào Ngân sách Nhà nước thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện cấn trừ tiền thuế cho các lô hàng nhập khẩu kinh doanh tiếp theo hoặc đề nghị hoàn trả tiền thuế cho Công ty từ Vụ Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 về hướng dẫn hoàn trả các Khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 1682/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2501