Công văn 1568/LĐTBXH-TL tiền lương người lao động văn phòng đại diện

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1568/LĐTBXH-TL
V/v Tiền lương của người lao động trong các văn phòng đại diện

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện SCHMIDT & CO., (HK), Ltd

 

Trả lời công văn số 04/HR ngày 21/5/2002 của Văn phòng đại diện SCHMIDT & CO., (HK), Ltd về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định mức lương tối thiểu và các mức lương khác bằng tiền Đồng Việt Nam chỉ áp dụng đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không áp dụng đối với lao động Việt Nam làm việc trong các văn phòng đại diện, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam do Bộ Thương mại cấp giấy phép hoạt động.

Vì vậy, Văn phòng đại diện SCHMIDT & CO., (HK), Ltd không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH nói trên để trả lương cho người lao động.

Đề nghị Văn phòng đại diện SCHMIDT & CO., (HK), Ltd thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Đặng Như Lợi

 

Công văn 127/BTCCBCP-TCBC cơ chế quản lý và hoạt động của trường đại học