Công văn 1584/TTg-KTN năm 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung các KCN của tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại các văn bản số 190/TT-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2008, số 816/TT-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 và số 1128/TT-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5668/BKH-KCN&KCX ngày 05 tháng 8 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Đưa ra khỏi Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:

- Khu công nghiệp thị xã Hưng Yên, diện tích 60 ha.

b) Điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Vĩnh Khúc từ 200 ha lên 380 ha.

c) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới:

- Khu công nghiệp Bãi Sậy, diện tích 150 ha;

- Khu công nghiệp Dân Tiến, diện tích 150 ha;

- Khu công nghiệp Yên Mỹ II, diện tích 130 ha;

- Khu công nghiệp Ngọc Long, diện tích 150 ha;

- Khu công nghiệp Kim Động, diện tích 100 ha.

Việc bổ sung Quy hoạch và mở rộng quy mô diện tích của một số khu công nghiệp trong giai đoạn 2011 - 2020 sẽ được xem xét, quyết định sau khi Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của thời kỳ này được phê duyệt.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải,
 Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 7665/BGTVT-KCHT Tăng cường công tác quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân