Công văn 1609/TCT-TS xác định giá tính lệ phí trước bạ xe máy bán ra sau khi mua qua đấu giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1609/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ

, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa 

 

Trả lời công văn số 753/CT-THDT ngày 11/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ xe máy bán ra sau khi mua qua đấu giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy đã qua sử dụng đã được quy định tại Điểm 3.6 Mục I, phần II, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xe máy mua đấu giá lô hàng tịch thu sung xông quỹ từ các Phòng Tài chính huyện, thị xã về bán lẻ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng, nhưng không thấp hơn giá trúng đấu giá hoặc giá tính lệ phí trước bạ tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Cục Thuế) quy định và tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản trước bạ quy định tại Điểm 3.6, Mục I, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1614/TCT-ĐTNN xét giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong thời gian đầu thực hiện Luật thuế GTGT(từ năm 1999-2001) bị lỗ