Công văn 1613/TCT-DNNN quản lý tài chính hoạt động kinh doanh xổ số Công ty xổ số kiến thiết (XSKT)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1613/TCT-DNNN
V/v: Quản lý tài chính đ/v hoạt động kinh doanh XSKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đak Nông

 

Trả lời công văn số 107/CT-QLDN ngày 27/2/2006 của Cục thuế tỉnh ĐAK NÔNG v/v quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty xổ số kiến thiết (XSKT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Quy định về tỷ lệ trích vào Quỹ ĐTPT của Công ty XSKT:

Theo quy định tại Điểm 3.2, Điểm 3.3c, Điểm 4 Mục IV Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của công ty XSKT, thì: các Công ty XSKT phải trích tối thiểu 30% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ một số Khoản đã trích theo quy định vào Quỹ đâàu tư phát triển của Công ty XSKT, mức trích này do UBND tỉnh thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty XSKT; phần còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp vào NSNN để phục vụ cho Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Như vậy, việc quy định mức trích tối thiểu 30% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ ĐTPT và quy định phần còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp và NSNN không mâu thuẫn sau do tỷ lệ trích vào Quỹ ĐTPT do UBND các tỉnh, thành phố xem xét nhằm phù hợp giữa nhui cầu đầu tư phát triển hoạt động XSKT của Công ty XSKT với Mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Công ty XSKT có thể đề nghị UBND tỉnh để được trích lập Quỹ đầu tư phát triển trên 30% lợi nhuận sau thuế.

2/ Về việc miễn giảm thuế TNDN:

Theo quy định tại Mục IV Thông tư số 77/2005/TT-BTC nêu trên thì các Công ty XSKT phải kê khai và nộp vào NSNN 2 Khoản sau:

- Kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

- Nộp vào NSNN phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty XSKT ĐAK NÔNG thành lập tháng 6/2004, được Ủy ban nhân dân tỉnh ĐAK NÔNG cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, thì Công ty được ưu đãi về thuế TNDN theo quy định; Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư số 77/2005/TT-BTC nêu trên Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp vào NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh ĐAK NÔNG được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 1609/TCT-TS xác định giá tính lệ phí trước bạ xe máy bán ra sau khi mua qua đấu giá