Công văn 1664/TC/TCT hồ sơ miễn thuế GTGT tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1664/TC/TCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1664TC/TCT NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002VỀ VIỆC HỒ SƠ MIỄN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC QUỐC TẾ, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA HÀNG HOÁ ĐỂ VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO, VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Kính gửi :

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Để phù hợp với Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24-8-2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại, Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung và thay thế hướng dẫn về hồ sơ miễn thuế giá trị gia tăng đối với các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam quy định tại điểm 20, Mục II, Phần A thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng như sau:

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam được miễn thuế giá trị gia tăng: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; Công văn xác nhận nguồn tiền viện trợ để mua hàng hoá trong nước của Ban tiếp nhận viện trợ, hoặc Vụ tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) về khoản tiền viện trợ này.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan được biết và thực hiện.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Công văn 1611/TCT-TS chính sách thu phí, lệ phí