Công văn 1677 TCT/NV5 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1677 TCT/NV5
V/v kê khai nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

- Văn phòng dự án OTV S.A tại Hà Nội
 - Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước, Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số OTV (V) VN0131/101/TN/03-072 ngày 20/02/2003 của Văn phòng dự án OTV.S.A tại Hà Nội về việc kê khai nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đấu thầu theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 169/1998/TT-BTC; căn cứ hợp đồng A/98/ICB/SP5-A ký ngày 31/12/1999 giữa Bộ Xây dựng và liên doanh OTV-Sông Đà thì trường hợp Công ty OTV S.A (là thành viên trong Liên doanh OTV Sông Đà ký hợp đồng với Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước. Bộ xây dựng để thiết kế cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự án cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã và Công ty không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước Bộ Xây dựng phải kê khai đăng ký về hoạt động của nhà thầu OTV S.A theo mẫu 02 NT-TCT ban hành kèm theo Thông tư 169/1998/TT-BTC với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở để theo dõi, đồng thời Ban quản lý dự án đăng ký kê khai nộp thuế thay cho nhà thầu OTV S.A theo mẫu số 03 Nt-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 169/1998/TT-BTC với cơ quan thuế địa phương nơi có công trình xây dựng.

Ban quản lý dự án và nhà thầu OTV S.A có trách nhiệm xác định doanh thu do Công ty OTV S.A thực hiện tại từng địa phương, để kê khai và nộp thuế như hướng dẫn tại Thông tư 169/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng dự án OTV S.A tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 1707 TCT/NV2 hoàn thuế GTGT