Công văn 1682/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2501

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1682/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2501

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam)

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam) tại văn bản số 14/CV.04/PFIV ngày 10 tháng 3 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan năm 2004 đối với mặt hàng muối (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 2501), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 1509/CV-CLH ngày 31 tháng 3 năm 2004 về nhu cầu nhập khẩu mối phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của năm 2004 mặt hàng muối (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 2501) với số lượng: 308 tấn (ba trăm lẻ tám tấn) để phục vụ chế biến thủy sản.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Công văn 2036/TCHQ-KTTT truy thu thuế lô hàng xe ô tô tải KIARHINO tại Cục Hải quan Hải Phòng và xin được làm thủ tục